Cyfrowy Powiat

Cel

Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na zadania związane z:

 • Cyfryzacją urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej.
 • Edukację cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji.
 • Analizą stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

 

Dla kogo?

Konkurs kierowany jest do powiatów. Konkurs nie jest kierowany do miast na prawach powiatu.

Budżet i poziom dofinansowania

Powiaty otrzymają dofinansowanie w formie grantu do 100% wydatków kwalifikowanych.

Minimalna wysokość grantu dla jednego powiatu wynosić będzie 100 000 zł, natomiast maksymalna to 350 000 zł.

Do wydatków kwalifikowanych w ramach grantu zalicza się:

 1. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa niestanowiące środków trwałych
  • środki trwałe oraz rzeczowe aktywa niestanowiące środków trwałych:
   • sprzęt informatyczny 1niezbędny do cyfryzacji JST oraz jednostek podległych i nadzorowanych (np. szkół, z wyłączeniem Podstawowej Opieki Zdrowotnej), w tym realizacji e-usług, pracy i edukacji zdanej, zdalnej obsługi mieszkańców:
   • zakup i dostawa sprzętu informatycznego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami np. stacje robocze, skanery, signature pady, czytniki e-dowodu, słuchawki z mikrofonem,
   • doposażenie serwerowni oraz modernizacja / rozbudowa wewnętrznej sieci LAN.
  • wartości niematerialne i prawne:
   • oprogramowanie biurowe:
   • oprogramowanie ułatwiające/umożliwiające pracę, naukę zdalną (np. współdzielenie dokumentów, budowanie i przydzielanie list zadań, komunikatory),
   • oprogramowanie/systemy związane z komunikacją online: video-spotkania, wymiana plików i wiadomości, prowadzenie telekonferencji, transmisji, w tym systemy do zdalnej obsługi mieszkańców,
   • licencje, oprogramowanie umożliwiające korzystanie z podpisów elektronicznych,
   • oprogramowanie wspomagające cyberbezpieczeństwo w JST.

Kwalifikowany jest zakup, dostawa oraz ubezpieczenie środków trwałych, rzeczowych aktywów niestanowiących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;

Pod pojęciem sprzęt informatyczny należy rozumieć również sprzęt z zakresu teleinformatyki.

 1. Usługi zewnętrzne:
  • usługi dotyczące analiz, ekspertyz:
   • diagnoza cyberbezpieczeństwa JST,
   • usługi doradcze – np. wsparcie w zakresie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, oceny zapotrzebowania JST w zakresie wydatków w ramach Grantu – na ten wydatek możliwe jest przeznaczenie do 5 % wartości przyznanego Grantu;
 2. Pozostałe usługi:
  • inne usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa,
  • usługi szkoleniowe,
  • usługi informatyczne, w zakresie wdrożenia, konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania,
  • usługi dostępu do chmury obliczeniowej,
  • usługi migracji danych do chmury obliczeniowej

Pomoc naszych ekspertów od cyberbezpieczeństwa

Nasi specjaliści udzielą wsparcia między innymi w zakresie:

 • diagnozy stanu cyberbezpieczeństwa i opracowania koncepcji wykorzystania dofinansowania,
 • wdrożenia niezbędnych rozwiązań cyberbezpieczeństwa (sprzęt i oprogramowanie),
 • opracowania i wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
 • skanów podatności, pentestów, testów bezpieczeństwa systemów i infrastruktury IT oraz testów socjotechnicznych,
 • szkoleń budujących kompetencje w obszarze cyberbezpieczeństwa, rozpoznawania i odpierania ataków hakerskich,
 • wsparcia eksperckiego dotyczące cyberbezpieczeństwa,
 • audytów KSC i KRI.

Zachęcamy wszystkie starostwa powiatowe, do kontaktu w sprawie pomocy w realizacji wyżej wymienionych usług z naszymi przedstawicielami pod numerem

888 879 715 lub 578 010 106
oraz na adres mailowy
kontakt@aegissecurity.pl