Wdrażanie systemów zarządzania

Wdrażanie systemów zarządzania zgodnych z normami ISO/IEC 27001 i ISO 22301 jest kluczowym krokiem w kierunku zapewnienia kompleksowego bezpieczeństwa informacji oraz ciągłości działania organizacji. ISO/IEC 27001 to międzynarodowy standard, który określa wymagania dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS), umożliwiając organizacjom skuteczne zarządzanie ryzykiem związanym z informacjami i ich ochroną. Z kolei ISO 22301 koncentruje się na zarządzaniu ciągłością działania i definiuje wymagania dla Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS), co pozwala organizacjom przygotować się na incydenty, reagować na nie oraz szybko odzyskiwać sprawność operacyjną po ich wystąpieniu. Proces wdrażania rozpoczyna się od szczegółowej analizy ryzyka oraz identyfikacji kluczowych zasobów i procesów. Następnie, konieczne jest opracowanie i wdrożenie odpowiednich polityk, procedur oraz kontroli, które spełniają wymagania obu norm. Kluczowym elementem jest także edukacja i świadomość pracowników w zakresie nowych systemów zarządzania. Regularne audyty, testy i przeglądy umożliwiają ciągłe doskonalenie systemów oraz zapewnienie ich zgodności z ISO/IEC 27001 i ISO 22301. Dzięki wdrożeniu m.in. tych standardów organizacje mogą znacząco zwiększyć swoją odporność na zagrożenia, chronić wrażliwe dane oraz utrzymywać ciągłość działania, co przekłada się na większe zaufanie klientów i partnerów biznesowych.

Systemy zarządzania

Opracowanie dokumentacji wymaganej dla Operatorów Usług Kluczowych

Podmiot będący Operatorem Usługi Kluczowej musi spełniać liczne obowiązki nałożone na niego przez Ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Musi też być w stanie wykazać w jaki sposób się z nich wywiązuje.

Niezbędne będzie do tego odpowiednia dokumentacja Operatora Usługi Kluczowej, którą mogą przygotować nasi eksperci. Dzięki niej będziesz mieć pewność, że obowiązująca w Twojej organizacji dokumentacja jest zgodna z prawem, dostosowana do indywidualnej specyfiki i spełnia wszystkie wymogi Ustawy.

Opracowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnej z wymogami rozporządzenia KRI

Dzięki dokumentacji przygotowanej przez naszych specjalistów Twoja organizacja wypełni ciążące na niej obowiązki prawne wynikające z przepisów rozporządzenia KRI i będzie w stanie wykazać rozliczalność.

ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001

Opracowanie dokumentacji

Zastanawiasz się jak odpowiednio wprowadzić w swojej firmie model systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji? Jakie procedury zastosować, aby zapewnić ochronę posiadanych informacji i nie narazić się na sankcje?

Nasi specjaliści pomogą Ci opracować kompletną dokumentację SZBI spełniającą wszystkie wymagania normy ISO/IEC 27001, dostosowaną do indywidualnych potrzeb. Pomoże ona w zachowaniu poufności, integralności i dostępności posiadanych informacji.

Objęcie funkcji pełnomocnika

Informacje przetwarzane w Twojej firmie mają często dużą wartość, a ich utrata może przynieść ogromne szkody. Dlatego ich bezpieczeństwo jest istotnym elementem zarządzania organizacją.

Firmy coraz częściej oddają na zewnątrz nie tylko procesy pomocnicze, ale również procesy wymagające specjalistycznej wiedzy. Chcesz podnieść jakość Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001 i zwiększyć nad nim kontrolę? Oddaj go nam w outsourcing!

Nasi specjaliści pełniąc funkcję doradczą oraz pełniąc nadzór nad ustanowieniem, wdrożeniem, monitorowaniem, przeglądem, utrzymaniem i doskonaleniem systemu, pomogą Ci zapewnić maksymalną ochronę Twoich informacji, a przez to zwiększyć zaufanie Twoich klientów.

ISO 9001

ISO 9001

Opracowanie dokumentacji

Opracowanie kompletnej, optymalnej dokumentacji Systemu Zarządzania jakością wymaga specjalistycznej wiedzy i dużej ilości pracy. Możesz jednak oddać ten proces w ręce naszych zaufanych fachowców, którzy zidentyfikują procesy realizowane w Twojej firmie i na ich podstawie stworzą wszelkie procedury wymagane przez normę ISO 9001 i dostosują je do specyfiki Twojej organizacji.

Objęcie funkcji pełnomocnika

Nie masz pewności czy w Twojej firmie spełniane są wszystkie niezbędne przepisy zawarte w normie ISO 9001? Zastanawiasz się jak poprawić i ulepszyć wdrożony u siebie system? Oddaj go nam w outsourcing!

Dzięki powołaniu pełnomocnika ds. ISO 9001, który obejmie nadzór nad dokumentacją systemu zarządzania jakością, audytami wewnętrznymi, działaniami korygującymi funkcjonowanie systemu oraz szkoleniami dla pracowników, upewnisz się, że procesy potrzebne w systemie zarządzania jakością zostały właściwie ustanowione, wdrożone i pozostają utrzymywane zgodnie z wytycznymi normy.

ISO 22301

ISO 22301

Opracowanie procedur ciągłości działania zgodnych z normą ISO 22301

Na zarządzanie ciągłością działania składa się wiele procesów, często bardzo złożonych, do przeprowadzania których niezbędna jest konkretna, specjalistyczna wiedza. Wiemy, że opracowanie odpowiednich polityk i procedur nie należy do zadań najprostszych, dlatego przychodzimy Ci z pomocą.

Dokumentacja przygotowana przez naszych ekspertów pozwoli Ci na identyfikację i zarządzanie bieżącymi i przyszłymi zagrożeniami dla firmy, pomoże zastosować aktywne podejście do minimalizowania wpływu incydentów i czasów przestoju podczas incydentów, a w ostateczności zapewni odporność organizacji na sytuacje kryzysowe.

ISO 22301

Akredytacja Podstawowa Opieka Zdrowotna

Akredytacja Podstawowa Opieka Zdrowotna

Zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może wystąpić do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem ośrodka akredytacyjnego, z wnioskiem o udzielenie akredytacji.

Akredytacji udziela Minister Zdrowia, na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej, w formie certyfikatu akredytacyjnego, po przeprowadzeniu procedury oceniającej spełnianie standardów akredytacyjnych.

Certyfikat akredytacyjny wydawany jest na okres trzech lat i stanowi dowód, iż placówka cechuje się wysokim poziomem funkcjonowania oraz dobrą jakością udzielanych świadczeń.

Przegląd akredytacja POZ

Cel przeglądu akredytacji CMJ

Celem przeglądu jest ocena stopnia wdrożenia przez placówkę podstawowej opieki zdrowotnej standardów akredytacyjnych Programu Akredytacji Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Wyniki oceny pokażą, czy i w jakim stopniu placówka spełnia wymagania standardów akredytacyjnych i gotowy jest do przeglądu akredytacyjnego wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ).

Z przeprowadzonego  przeglądu przedakredytacyjnego sporządzany jest szczegółowy raport. Dokument zawiera porównanie stwierdzonej praktyki postępowania i stanu szpitala z wymaganiami standardów akredytacyjnych Programu Akredytacji POZ.

Doradztwo

Wdrożenie standardów CMJ

Najważniejszym etapem dla placówki podstawowej opieki zdrowotnej ubiegającej się o akredytację jest wdrożenie wymagań standardów akredytacyjnych Programu Akredytacji Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Wymagania standardów akredytacyjnych Programu Akredytacji Podstawowej Opieki Zdrowotnej obejmują kluczowe obszary udzielania świadczeń medycyny rodzinnej na poziomie jednostki: bezpieczeństwa, wszechstronności opieki, zapewnienia ciągłości świadczeń, promocji i edukacji zdrowotnej oraz dokumentacji medycznej, co przysparza wielu trudności w ich interpretacji.

Proponujemy pomoc w przygotowaniu placówki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) do procesu akredytacji oferując praktyczne i sprawdzone rozwiązania.

W zależności od wielkości i specyfiki placówki przygotowanie do przeglądu akredytacyjnego trwa 4 – 8 miesięcy.

Kontakt w sprawie
szczegółów usługi

A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.

Wybierz czy zgłaszasz się w imieniu firmy czy jako osoba prywatna:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Aegis Security Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa, NIP 5213786027. Państwa dane osobowe podane w formularzu przetwarzane będą: w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone w formularzu, na podstawie naszego prawie uzasadnionego interesu, jakim jest kontakt między nami a Państwem, służący udzieleniu Państwu odpowiedzi na zadane pytania, przesłaniu żądanej informacji – w ramach tego konkretnego zapytania (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres uzasadniony obsługą zapytania oraz w celach marketingowych – jeżeli wyrazili na to Państwo zgodę, wskazanym przez Państwa kanałem komunikacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie lub utraty użyteczności danych. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na naszej stronie internetowej w Polityce Prywatności.