Jak kontrolować jakość usług w służbie zdrowia

Aby w uporządkowany i kompleksowy sposób ocenić jakość funkcjonowania jakiegokolwiek przedsiębiorstwa usługowego, konieczne jest stworzenie zestawu mierzalnych kryteriów. W branży ochrony zdrowia są one nazywane standardami akredytacyjnymi. Funkcjonuje również pojęcie standardów POZ (czyli podstawowej opieki zdrowotnej).

W podstawowej opiece zdrowotnej istnieje osiem grup standardów. Dotyczą one: wszechstronności opieki, praw pacjenta, poprawy jakości, bezpieczeństwa opieki, zespołu pracowników, dokumentacji medycznej, organizacji jednostki, oraz infrastruktury.

Ocena wszechstronności opieki dotyczy głównie takich obszarów jak: prowadzenie wizyt domowych, zapewnienie opieki pielęgniarki i położnej środowiskowej, zapewnienie porad telefonicznych oraz opieki okołoporodowej i terminalnej. Oceniana jest także działalność edukacyjna placówki, standardy zgłaszania przypadków szczególnych do instytucji zewnętrznych, a także programy w zakresie realizowania szczepień i profilaktyki pierwotnej.

W kwestii praw pacjenta, standardy odnoszą się do zapewnienia godności osobistej, informowania pacjentów o przysługujących im prawach oraz zachowania zasad prywatności i nieskrępowania. Pacjenci mają też prawo do rzetelnej i zrozumiałej informacji o swoim stanie zdrowia, współuczestniczenia w podejmowaniu decyzji medycznych, a także dostępu do dokumentacji i możliwości składania skarg i wniosków.

Jednostka podstawowej opieki zdrowotnej powinna w systematyczny sposób zapewniać poprawę jakości oferowanych świadczeń. W ramach oceny tego procesu analizie podlegają: istnienie programu oceny poprawy jakości, prowadzenie analiz dokumentacji medycznej, okresowych ocen personelu oraz oceny działalności jednostki przez personel i pacjentów. Wyniki badań i analiz powinny być systematycznie wykorzystywane do poprawy jakości funkcjonowania placówki. Istotne jest też wyznaczenie osoby odpowiadającej za poprawę jakości.

Standardy w zakresie bezpieczeństwa opieki to przede wszystkim opracowanie systemu postępowania w stanach zagrożenia życia, określenie zasad postępowania z produktami leczniczymi, wdrożenie zasad postępowania z ofiarami przemocy i zaniedbania oraz standardów higieny, dezynfekcji czy dostępności środków ochrony osobistej.

Aby spełniać standardy jakości, placówka powinna posiadać odpowiedni personel. Jego funkcjonowanie powinno być określone przez odpowiednie procedury wewnętrzne zapewniające między innymi: posiadanie stosownych uprawnień do wykonywania zawodu, określenie uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu, a także dbałość o regularne podnoszenie kwalifikacji.

Standardy POZ wymagają określenia procedur związanych z przechowywaną w placówce dokumentacją medyczną. Powinna ona być odpowiednio zabezpieczona, łatwo dostępna, na bieżąco aktualizowana oraz prowadzona w zrozumiały sposób. Dokumentacja medyczna powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje dotyczące pacjenta. Szczególnie istotne jest dokumentowanie każdej porady medycznej.

Zgodnie ze standardami POZ placówka powinna mieć określoną i znaną pracownikom misję oraz wyznaczoną strategię działania i określone długookresowe cele. W tym zakresie szczególnie istotna jest analiza czynników ryzyka, a także danych demograficznych i epidemiologicznych. Określone powinny być procedury w zakresie rejestracji pacjentów i opłat za usługi. Należy także zapewnić wiarygodność wyników laboratoryjnych.

W celu zapewnienia jednostce możliwości prawidłowego funkcjonowania niezbędne jest istnienie odpowiedniej infrastruktury, w tym w szczególności: odpowiedniej liczby właściwie wyposażonych gabinetów, sprzętu do wykonywania świadczeń medycznych czy dostępności placówki dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się.    

Autor

Agata Sierpień

Agata Sierpień

Office Manager
Pozostałe posty autora

Powiedz o tym światu

Facebook
LinkedIn

Najnowsze wpisy