arrow-rightemailfacebook-circlefacebookinstagramlinkedin-circlelinkedinsearchtelephonetwitter

Normatywne
systemy
zarządzania

Uzyskaj przewagę konkurencyjną dzięki normatywnym systemom zarządzania!

Przyjęcie i wdrożenie normatywnego systemu zarządzania to strategiczna decyzja, która umożliwia sprawne zarządzanie oraz ciągłe doskonalenie efektów działania organizacji.

Aegis Security wyróżnia bogate doświadczenie w zakresie wdrażania normatywnych systemów zarządzania. Oferujemy gotowe i sprawdzone rozwiązania. Posiadamy profesjonalną i doświadczoną kadrę konsultantów i audytorów wiodących systemów zarządzania, która skutecznie wdraża i integruje normatywne systemy zarządzania.

Akredytacja POZ

Aegis Security zajmuje się przygotowaniem dokumentacji oraz pomocą przy przygotowaniu i wdrożeniu akredytacji POZ zgodnie z Programem Akredytacji POZ w Państwa podmiocie leczniczym.
Zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może wystąpić do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem ośrodka akredytacyjnego, z wnioskiem o udzielenie akredytacji.

Akredytacji udziela Minister Zdrowia, na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej, w formie certyfikatu akredytacyjnego, po przeprowadzeniu procedury oceniającej spełnianie standardów akredytacyjnych.
Certyfikat akredytacyjny wydawany jest na okres trzech lat i stanowi dowód, iż podmiot leczniczy cechuje się wysokim poziomem funkcjonowania oraz dobrą jakością udzielanych świadczeń.

Zarządzenie nr 177/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o dzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej NFZ przewiduje wzrost stawki kapitacyjnej dla podmiotów POZ posiadających certyfikat akredytacyjny.

Etapy wdrożenia

 • Audyt wstępny

  • Usługa obejmuje analizę i wstępną ocenę działalności podmiotu leczniczego w porównaniu z wymaganiami standardów akredytacyjnych wraz z opracowaniem raportu i przygotowaniem planu poprawy. Dodatkowo proponujemy sprawdzenie i zaopiniowanie funkcjonującego w podmiocie leczniczym systemu ochrony danych osobowych w tym opracowanej dokumentacji RODO oraz przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego
 • Wdrożenie standardów akredytacyjnych

  • Pomoc w opracowaniu dokumentacji wynikającej z wymagań Standardów Akredytacyjnych POZ
  • Pomoc w dostosowaniu dokumentacji medyczne (lekarskiej, pielęgniarskiej) do wymogów obowiązujących przepisów prawa oraz Standardów Akredytacyjnych POZ
  • Pomoc w opracowaniu procedur, standardów i algorytmów postępowania medycznego w celu ujednolicenia zasad sprawowania opieki nad pacjentem
  • Pomoc w uporządkowaniu dokumentacji organizacyjnej
 • Sprawdzenie gotowości placówki

  • Przegląd ma na celu sprawdzenie funkcjonowania wdrożonych standardów akredytacyjnych oraz gotowości placówki poddania się ocenie wizytatorów Ośrodka Akredytacji CMJ

Normatywne systemy zarządzania

W ramach usługi opracowujemy, wdrażamy i przygotowujemy do certyfikacji (w przypadku norm podlegających certyfikacji):

 • Wdrożenie adekwatnego do zagrożeń, wymagań biznesowych i prawnych, poziomu ochrony wszystkich informacji
 • Eliminacja lub redukcja ryzyka wystąpienia zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji
 • Przygotowanie organizacji na incydenty związane z bezpieczeństwem informacji m.in. dzięki odpowiednim procedurom
 • Zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony aktywów informacyjnych
 • Redukcja ryzyka niezgodności z RODO
 • Ujednolicenie poziomu bezpieczeństwa informacji i danych osobowych
 • Ograniczenie ryzyka wystąpienia naruszeń ochrony danych osobowych w organizacji
 • Rozwiązanie kwestii bezpieczeństwa związanych z danymi osobowymi przechowywanymi w chmurze publicznej
 • Przygotowanie procedur bezpieczeństwa przy przetwarzania danych osobowych w chmurze publicznej
 • Zapewnienie przejrzystości zasad zwrotu, przesyłania i usuwania danych osobowych przechowywanych w centrach danych
 • Identyfikacja i zarządzanie bieżącymi i przyszłymi zagrożeniami firmy
 • Aktywne podejście do minimalizowania wpływu incydentów
 • Minimalizowanie czasów przestoju podczas incydentów
 • Zapewnienie odporności organizacji na sytuacje kryzysowe
 • Wdrożenie mechanizmów zapobiegających lub ograniczających możliwość wystąpienia zdarzeń korupcyjnych
 • Minimalizacja strat wynikających ze zdarzeń korupcyjnych
 • Wzrost poczucia bezpieczeństwa pracowników na wszystkich szczeblach organizacji
 • Opracowanie i wdrożenie systemu whistleblowingowego
 • Stworzenie systemu umożliwiającego efektywne zgłaszanie nieprawidłowości
 • Ocena otrzymanych zgłoszeń

Etapy wdrożenia normatywnych systemów zarządzania

 • Diagnoza

  • Audyt wstępny
  • Analiza dokumentacji
 • Szkolenia

  • Szkolenia dla kierownictwa
  • Szkolenia dla pracowników
 • Zarządzanie ryzykiem

  • Opracowanie i przeprowadzanie analizy rynku
 • Stworzenie dokumentacji

  • Opracowanie wymaganej w normie dokumentacji
 • Wdrożenie i certyfikacja

  • Audyty wewnętrzne
  • Analiza dokumentacji
  • Przygotowanie do certyfikacji

Zyskaj przewagę konkurencyjną. Skontaktuj się z nami

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z udzieleniem zgody/zgód o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Aegis Security Sp. z o.o. oraz przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest: Aegis Security Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Cybernetyki 19b, 02-677 Warszawa). 
 2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) – Adam Warawko - pod adresem e-mail: iod@aegissecurity.pl 
 3. Cele przetwarzania moich danych osobowych tożsame są z celami wskazanymi w Polityce prywatności. 
 4. Odbiorcami Moich danych osobowych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Moich danych osobowych. 
 5. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi. 
 6. Posiadam prawo do: 
  • dostępu do Moich danych – Art. 15 RODO,
  • sprostowania Moich danych – Art. 16 RODO, 
  • bycia zapomnianym (wniesienia o usunięcie Moich danych) – Art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania Moich danych – Art. 18 RODO,
  • przeniesienia Moich danych – Art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu – Art. 21 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Art. 77 RODO.
 7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz państw spoza Europejskiego obszaru gospodarczego. 
 8. Podaję dane osobowe dobrowolnie, lecz są one niezbędne do realizacji usług, w tym celów ich przetwarzania.
Pełna informacja »