arrow-rightemailfacebook-circlefacebookinstagramlinkedin-circlelinkedinsearchtelephonetwitter

Compliance

Oferujemy kompleksowe doradztwo w obszarze zapewniania zgodności (compliance).

Rosnąca liczba regulacji utrudnia organizacjom zachowanie zgodności z prawem. Jej brak może powodować utratę zaufania klientów, znaczne kary finansowe, odpowiedzialność cywilną, karną i karno-skarbową, a także ryzyko unieważnienia zawartych umów.

Nasze wsparcie w zakresie compliance pozwoli znaleźć rozwiązanie najbardziej odpowiednie dla przedsiębiorstwa.

Doradzamy klientom na wszystkich etapach tworzenia programów compliance:

 • Pomagamy implementować przepisy do wewnętrznego porządku organizacyjno-prawnego
 • Sprawdzamy, czy wewnętrzne regulacje są spójne i kompletne
 • Identyfikujemy najbardziej narażone na ryzyko obszary działalności oraz opracowujemy i pomagamy wdrażać odpowiednie procedury
 • Wspieramy w razie wystąpienia ryzykownej sytuacji

30 kwietnia 2021 roku została ogłoszona nowelizacja ustawy z dnia 30 marca 2021 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML), nakładająca od 31 lipca 2021 roku nowe dodatkowe obowiązki na pośredników ubezpieczeniowych.

Zmiany wprowadzone nowelizacją obejmują m.in.:

 • Rozszerzenia zakresu szkoleń pracowników o zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych (RODO)
 • Opracowanie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 50 Ustawy AML)
 • Opracowanie wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń

Oferujemy:

 • Doradztwo compliance dla pośredników ubezpieczeniowych w zakresie procedur AML
 • Szkolenie dla pracowników z ochrony danych osobowych
 • Wdrożenie RODO
 • Audyt wewnętrzny
  podstawa art. 275 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.
 • Doradztwo w zakresie kontroli zarządczej, w szczególności zarządzania ryzykiem
  Podstawa art. 68 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.

Wsparcie w opracowaniu procedur, regulaminów i polityk m.in.:

 • procedur systemu kontroli zarządczej
 • polityki antykorupcyjnej
 • regulaminu zarządzania konfliktem interesów
 • regulaminu antymobbingowego
 • procedur zgłaszania nieprawidłowości oraz podejmowania działań następczych
 • procedur ochrony sygnalistów
 • procedur prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających

Prowadzenie szkoleń w zakresie:

 • ochrony danych osobowych w jednostce samorządu terytorialnego
 • kontroli zarządczej, w tym zarządzania ryzykiem
 • w jednostce samorządu terytorialnego
 • cyberbepieczeństwo w jednostce samorządu terytorialnego
 • Wspieramy w sposób kompleksowy i praktyczny przygotowanie i wdrożenie procedury ochrony sygnalistów, osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej, zarówno w podmiotach prawnych, jak i w jednostkach sektora publicznego
 • Wsparcie przy wdrożeniu właściwych procedur ochrony sygnalistów
 • Wsparcie przy tworzeniu kanałów wewnętrznych i zewnętrznych służących zgłaszaniu naruszeń przez sygnalistów

Skontaktuj się z nami po kompleksowe doradztwo

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z udzieleniem zgody/zgód o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Aegis Security Sp. z o.o. oraz przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest: Aegis Security Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Cybernetyki 19b, 02-677 Warszawa). 
 2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) – Adam Warawko - pod adresem e-mail: iod@aegissecurity.pl 
 3. Cele przetwarzania moich danych osobowych tożsame są z celami wskazanymi w Polityce prywatności. 
 4. Odbiorcami Moich danych osobowych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Moich danych osobowych. 
 5. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi. 
 6. Posiadam prawo do: 
  • dostępu do Moich danych – Art. 15 RODO,
  • sprostowania Moich danych – Art. 16 RODO, 
  • bycia zapomnianym (wniesienia o usunięcie Moich danych) – Art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania Moich danych – Art. 18 RODO,
  • przeniesienia Moich danych – Art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu – Art. 21 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Art. 77 RODO.
 7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz państw spoza Europejskiego obszaru gospodarczego. 
 8. Podaję dane osobowe dobrowolnie, lecz są one niezbędne do realizacji usług, w tym celów ich przetwarzania.
Pełna informacja »