arrow-rightemailfacebook-circlefacebookinstagramlinkedin-circlelinkedinsearchtelephonetwitter

Obowiązek informacyjny wobec kandydatów do pracy

Aplikując przekazuje nam Pani/Pan swoje dane osobowe (m.in. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane o wykształceniu) i właśnie dlatego ma Pani/Pan prawo wiedzieć kto, w jakim celu i jak długo będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w związku z niniejszą rekrutacją. Poniżej, w trosce o Pani/Pana dane osobowe prezentujemy niezbędne informacje w oparciu o art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

 • ADMINISTRATOR

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Aegis Security Sp. z o.o.
  z siedzibą w Warszawie
  przy ul. Cybernetyki 19B,
  02-677 Warszawa.

 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

  Nasza Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować:

  • Listownie na adres:
   Aegis Security Sp. z o.o.,
   ul. Cybernetyki 19B,
   02-677 Warszawa
  • Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@aegissecurity.pl
 • CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Przesłane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • Przeprowadzenia procesu rekrutacji zmierzającego do zawarcia umowy

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO prosimy o podanie danych osobowych wynikających z przepisów prawa pracy tj. na podstawie art. 22(1) ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych do tej regulacji.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne.

Jeżeli w dokumentach zawarte zostaną dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. informacje o stanie zdrowia, stopniu niepełnosprawności i innych) konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jednakże prosimy o niezamieszczanie tych informacji w swojej aplikacji.

ODBIORCY DANYCH
Przesłane dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom zapewniającym obsługę kadrową, techniczną i informatyczną na podstawie zawartej z umowy i wyłącznie na polecenie Administratora.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzane będą jedynie dane przekazane bezpośrednio od Pani/Pana na potrzeby procesu rekrutacji.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku zawarcia umowy dokumenty te będą zarchiwizowane z zawartą umową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

TRANSFER DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH
Pani/Pana danych osobowych Administrator nie zamierza przekazywać do tzw. państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

PROFILOWANIE I AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI
Administrator nie dokonuje automatycznego profilowania, by w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych podejmować działania w związku z niniejszym procesem rekrutacji o czym jest mowa w art. 22 ust. 1 RODO.

PRZYSŁUGUJĄCE PANI/PANU PRAWA

Ma Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania, modyfikowania, aktualizowania) swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • wycofania wyrażonej zgody, jeśli taka została udzielona, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych sprzed jej wycofania;
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa);
 • przenoszenia danych osobowych, tj. otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które Administrator przetwarza na podstawie Pani/Pana zgody.